Statut

STATUT

Brzeskiego Klubu Biegacza „Victoria”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Brzeski Klub Biegacza „Victoria”, w skrócie BKB „Victoria”, zwane dalej Klubem. 

 • 2

Terenem działania Klubu jest obszar Polski. Dla lepszej realizacji swoich celów, Klub może również działać poza granicami Polski. Siedzibą Klubu jest miejscowość Jadowniki, ul. Podgórska 30.

 • 3

Klub samodzielnie określa sposób realizacji celów statutowych, realizuje programy i tworzy strukturę organizacyjną umożliwiającą efektywne działanie.

 • 4
 1. Klub jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz Statutem.
 • 5
 1. Klub może zakładać związki klubów, być członkiem i przystępować do takich związków.
 2. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń wspierających rozwój kultury fizycznej oraz wspierających działania określone w § 9 Statutu.
 • 6

Klub podlega nadzorowi Starosty Brzeskiego.

 • 7
 1. Klub używa pieczęci, odznak organizacyjnych, znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Klub może ustanawiać nagrody honorowe i odznaczenia, i nadawać je, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju celów statutowych Klubu lub samego Klubu.
 • 8
 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział 2

Środki i cele działania

 • 9

Celem Klubu jest:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie w jej głównych obszarach: rekreacji, turystyki, sportu i rehabilitacji, w tym dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie organizowania pozaszkolnych imprez sportowych.
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez kulturę fizyczną.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w sferze kultury fizycznej, szczególnie
  w umożliwianiu udziału w zawodach sportowych i podnoszeniu sprawności fizycznej.
 6. Rozwijanie sportu kwalifikowanego w wybranych dyscyplinach.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział w imprezach sportowych
  o charakterze patriotycznym oraz poprzez organizowanie imprez sportowych o charakterze patriotycznym.
 8. Ochrona i promocja zdrowia, w tym niektóra działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), szczególnie
  w zakresie edukacji pierwszej pomocy, odnowy biologicznej, fizjoterapii, rehabilitacji i zdrowego odżywiania.
 9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie poprzez organizowanie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym z udziałem zwierząt lub na ich rzecz.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu, szczególnie w obszarze kultury fizycznej.
 • 10

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Rozwijanie kultury fizycznej w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz rozwijanie w tym celu z pozostałymi organizacjami i instytucjami,
 2. Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych dla swoich członków oraz w środowisku działania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także udział Członków Klubu w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty,
 3. Tworzenie warunków organizacyjnych dla szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowej oraz osób zainteresowanych podejmowaniem szkolenia i rywalizacji sportowej,
 4. Szkolenie działaczy, organizatorów i sędziów dla potrzeb sportu i turystyki,
 5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi, dbając o ich należyte utrzymanie, rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację,
 6. W razie potrzeby wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów oraz innych materiałów informacyjnych w formie drukowanej i na nośnikach elektronicznych, dokumentujących i upowszechniających dobre wyniki pracy Klubu.
 7. Tworzenie własnych stron internetowych i innych form aktywnego informowania o prowadzonej działalności.
 8. Tworzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi i wspieranie wśród sportowców idei honorowego krwiodawstwa, jako formy aktywnej postawy prospołecznej.
 9. Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz promujące działania profilaktyczne, mające na celu zapobiegać tzw. chorobom cywilizacyjnym.

Rozdział 3

Członkowie – ich  prawa i obowiązki

 • 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Wspierających
 • 12
 1. Członkami Zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych następuje po podpisaniu deklaracji członkowskiej i zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu
 • 13

Członkami Uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie deklaracji za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów

 • 14
 1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne, uznające, popierające i wspierające finansowo lub moralnie realizację celów i zadań określonych Statutem Klubu.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.
 • 15

Członkowie Zwyczajni Klubu mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Otrzymywania pomocy od władz klubu w realizacji jego statutowych zadań.
 4. Czynnego udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub.
 5. Korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
 • 16

Członkom Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Klubu. 

 • 17

Członkowie Wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz do korzystania z uprawnień i przywilejów wynikających z przynależności do Klubu.

 • 18

Do obowiązków Członków Klubu należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych.
 3. Czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich i w miarę możliwości udzielanie Klubowi pomocy finansowej i materialnej.
 • 19

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu.
 2. Skreślenia z listy członków za brak udziału w realizacji zadań statutowych lub za brak opłaconych składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
 3. Wykluczenie za nieprzestrzeganie Statutu lub uchwał władz Klubu.
 4. Rozwiązania Klubu.
 • 20

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze, przyznawane są następujące nagrody, wyróżnienia i nagrody sportowe:

 1. Pochwały ustne lub pisemne.
 2. Nagrody rzeczowe.
 3. Dyplomy i odznaki honorowe.
 • 21

W stosunku do Członków Zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu stosowane są następujące kary:

 1. Upomnienie ustne.
 2. Upomnienie pisemne.
 3. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie

Rozdział 4

Władze Klubu

 • 22

Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd Klubu

c) Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa cztery lata.

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo, za wyjątkiem urzędującego Członka Zarządu Klubu

Władze Klubu pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Zarząd Klubu.

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 • 23
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Klubu, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Termin Walnego Zebrania Członków Klubu, miejsce i porządek obrad podaje Członkom Klubu do wiadomości Zarząd Klubu nie później niż na czternaście dni przed datą Zebrania.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział Członkowie Klubu z głosem stanowiącym. Szczegóły zasad dotyczących kampanii sprawozdawczo – wyborczej ustala Zarząd Klubu.
 • 24
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest na podstawie:
 2. Uchwały Zarządu Klubu
 3. Wniosku Komisji Rewizyjnej
 4. Wniosku podpisanego przez co najmniej 50% Członków Klubu.
 5. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu dotyczą spraw, dla których Nadzwyczajne Zebranie Zostało zwołane.
 • 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalenie kierunków i programów działania.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwały w sprawie określenia ilości członków Zarządu z uwzględnieniem §26 ust. 1 Statutu.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do związków i organizacji, których Klub przynależy.
 6. Uchwalanie zmian w
 7. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu.
 9. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
  i członków Klubu.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienie odznaczeń i nagród honorowych oraz – na wniosek Zarządu – uchwał w sprawie nadania takich wyróżnień osobom określonym w §7 ustęp 2 Statutu.
 • 26
 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 Członków wybranych przez Walne Zebranie klubu.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Jeżeli Zarząd jest trzyosobowy, wówczas Wiceprezes Zarządu może pełnić funkcję sekretarza.
 4. Zebranie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 • 27

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. Uchwalenie i rozliczanie budżetu Klubu,
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego
 7. Prowadzenie działalności sportowej i zapewnienie odpowiedniej ilości kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej.
 8. Zakładanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, powoływanie ich kierownictwa oraz uchwalenie regulaminów i działania,
 9. Określanie kierunków budowy i rozbudowy, modernizacji oraz konserwacji urządzeń i obiektów sportowych znajdujących się w dyspozycji Klubu.
 10. Współpraca z innymi organizacjami, szkołami i instytucjami,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzania funkcji lub zawieszania Członków Klubu w ich prawach.
 12. Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu i przedstawianiu ich Walnemu Zebraniu.
 13. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
 14. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
 • 28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków Klubu. Ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. Kontrolowanie raz w roku działalności statutowej Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 5. Przedstawienie na Walnym Zebraniu Klubu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.

Rozdział 5

Sekcje Klubu

 • 29

Jednostkami organizacyjnymi Klubu są:

 1. Sekcje sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych tworzone przez Zarząd w celu realizowania zadań Klubu
 2. Sekcje grupują członków zgodnie z ich zainteresowaniami i pracują w oparciu zatwierdzony przez Zarząd regulamin.
 3. Władzą sekcji jest też kierownictwo składające się 1-3 osób.
 • 30

Do kompetencji kierownictwa sekcji należy:

 1. Realizowanie planów szkoleniowych w ramach zatwierdzonego budżetu
 2. Kierowanie całokształtem działalności sekcji w zakresie programu zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Składanie sprawozdań z działalności sekcji przed Zarządem raz na kwartał.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 • 31
 1. Na majątek Klubu składają się:
 2. Ruchomości
 3. Nieruchomości
 4. Fundusze
 5. Na fundusze Klubu składają się:
 6. Składki członkowskie
 7. Wpłaty z zawodów i innych imprez organizowanych przez Klub
 8. Dotacje, darowizny, subwencje
 • 32
 1. Pisma i dokumenty w imieniu Klubu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu
 2. Dokumenty i oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu podpisuje Prezes Zarządu Klubu jednoosobowo lub z jego upoważnienia Wiceprezes i drugi członek Zarządu
 • 33

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana się uchwała Walnego Zebrania Klubu

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 • 34

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większość 2/3 głosów Walnego Zebrania, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 • 35
 1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebranie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.